ජනප්රිය සෙනඟ

Julianne Moore

1960 සෙනඟ

Mabel Escaño

1946 සෙනඟ

Gary Oldman

1958 සෙනඟ

Tinto Brass

1933 සෙනඟ

Emily Rudd

1993 සෙනඟ

Asa Butterfield

1997 සෙනඟ

Jason Statham

1967 සෙනඟ

Ivanna Sakhno

1997 සෙනඟ

Angeli Khang

2001 සෙනඟ

Stephanie Nur

1970 සෙනඟ

Nicolas Cage

1964 සෙනඟ

Sunny Sandler

2008 සෙනඟ

Jackie Chan

1954 සෙනඟ

Emma Mackey

1996 සෙනඟ

Keanu Reeves

1964 සෙනඟ

Shuya Sophia Cai

2008 සෙනඟ