ජනප්රිය සිට Hong Kong

The Monkey King: Reborn

2021 චිත්‍රපට

The Wandering Earth II

2023 චිත්‍රපට

The Golden Lotus: Love and Desire

1991 චිත්‍රපට

One More Shot

2022 චිත්‍රපට

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms

2023 චිත්‍රපට

The Wandering Earth

2019 චිත්‍රපට

White River

2023 චිත්‍රපට

Ip Man: The Awakening

2021 චිත්‍රපට

The Great Arms Robbery

2022 චිත්‍රපට

The Demon Wet Nurse

1992 චිත්‍රපට

One Week Friends

2022 චිත්‍රපට

The Sadness

2021 චිත්‍රපට

Pretty Young Sister

2020 චිත්‍රපට

In the Morning of La Petite Mort

2023 චිත්‍රපට

Warriors of Future

2022 චිත්‍රපට

Lust, Caution

2007 චිත්‍රපට

The Queen of NEWS

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Come Home Love: Lo and Behold

2017 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Scoop

2005 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Best Selling Secrets

2007 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Detective Investigation Files

1995 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

New Golden Lotus

1996 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

City Japes July 1987

1986 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

HK 80's

1981 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

A Kindred Spirit

1995 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Great Adventurer Wesley: Fragment Man

2018 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Return of the Condor Heroes

1983 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Dark Tales

1996 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

King of Gambler

1996 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Mystery Beyond

1976 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Virtues Of Harmony II

2003 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Secret of the Heart

1998 රූපවාහිනී වැඩසටහන්