ජනප්රිය සිට Israel

All Eyes Off Me

2022 චිත්‍රපට

Waltz with Bashir

2008 චිත්‍රපට

The Band's Visit

2007 චිත්‍රපට

Eyes Wide Open

2009 චිත්‍රපට

Tel Aviv on Fire

2018 චිත්‍රපට

Big Bad Wolves

2013 චිත්‍රපට

Lebanon

2009 චිත්‍රපට

Hot Bubblegum

1981 චිත්‍රපට

Sand Storm

2017 චිත්‍රපට

A Tale of Love and Darkness

2015 චිත්‍රපට

Lemon Popsicle

1978 චිත්‍රපට

Foxtrot

2017 චිත්‍රපට

Private Popsicle

1982 චිත්‍රපට

The Swimmer

2021 චිත්‍රපට

Antarctica

2008 චිත්‍රපට

Lemon Tree

2008 චිත්‍රපට

Fauda

2015 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Tehran

2020 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Shtisel

2013 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Our song

2004 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Ha-Chaim Ze Lo Hacol

2001 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Your Family or Mine

2011 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Charlie Golf One

2016 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Greenhouse

2012 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Eretz Nehederet

2003 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Champion

2006 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Summer Days

2012 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Galis

2012 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

When Heroes Fly

2018 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Zehu Ze

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Big Deal

2004 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Hit & Run

2021 රූපවාහිනී වැඩසටහන්