ජනප්රිය සිට Venezuela

Not Love, Just Frenzy

1996 චිත්‍රපට

Weeding Night

2024 චිත්‍රපට

Sayen: The Huntress

2024 චිත්‍රපට

My Fault

2023 චිත්‍රපට

The Courier

2024 චිත්‍රපට

Slasher

2023 චිත්‍රපට

The Coffee Table

2022 චිත්‍රපට

The Platform

2019 චිත්‍රපට

Pan's Labyrinth

2006 චිත්‍රපට

Through My Window 3: Looking at You

2024 චිත්‍රපට

Robot Dreams

2023 චිත්‍රපට

Your Fault

2024 චිත්‍රපට

Las Pequeñas Cosas

2024 චිත්‍රපට

Heartbeat

2023 චිත්‍රපට

Down the Rabbit Hole

2024 චිත්‍රපට

When Evil Lurks

2023 චිත්‍රපට

Por Estas Calles

1992 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Sol de Tentación

1996 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Viva la Pepa!

2000 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Secreto de Amor

2001 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Alma Indomable

2009 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Cosita Linda

2014 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Ciudad Bendita

2006 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

My Sweet Fat Valentina

2002 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Toda una dama

2007 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Sacrificio de Mujer

2011 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Acorralada

2007 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Street's Virgin

2014 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

La Revancha

2000 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Wild Cat

2002 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Rebeca

2003 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Amores de Fin de Siglo

1995 රූපවාහිනී වැඩසටහන්