ජනප්රිය සිට Venezuela

Me Vuelves Loca

2023 චිත්‍රපට

My Fault

2023 චිත්‍රපට

El Conde

2023 චිත්‍රපට

Rotting in the Sun

2023 චිත්‍රපට

The Nun

2005 චිත්‍රපට

Sorcery

2023 චිත්‍රපට

Heroic

2023 චිත්‍රපට

The Blue Room

2002 චිත්‍රපට

Killer Book Club

2023 චිත්‍රපට

Fist of the Condor

2023 චිත්‍රපට

La Leyenda de los Chaneques

2023 චිත්‍රපට

Cassandro

2023 චිත්‍රපට

Expiration Date

2023 චිත්‍රපට

El Infierno

2010 චිත්‍රපට

Through My Window: Across the Sea

2023 චිත්‍රපට

The Strange Case of a Claustrophobic Ghost

2023 චිත්‍රපට

Gata salvaje

2002 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Cosita Linda

2014 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Alma Indomable

2009 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Hugo Chávez, El Comandante

2017 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Oceano

1989 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Ángel Rebelde

2004 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Sacrificio de Mujer

2011 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

La Revancha

2000 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Entre Tu Amor y Mi Amor

2016 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Isa TKM

2008 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Rebeca

2003 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Toda una dama

2007 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Street's Virgin

2014 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Juana la virgen

2002 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Secreto de Amor

2001 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Kassandra

1992 රූපවාහිනී වැඩසටහන්