අවුරුදු 1978

Halloween

1978 චිත්‍රපට

Women in Cellblock 9

1978 චිත්‍රපට

Superman

1978 චිත්‍රපට

Grease

1978 චිත්‍රපට

To Be Twenty

1978 චිත්‍රපට

Emanuelle and the White Slave Trade

1978 චිත්‍රපට

Damien: Omen II

1978 චිත්‍රපට

Piranha

1978 චිත්‍රපට

Slave of the Cannibal God

1978 චිත්‍රපට

Every Which Way but Loose

1978 චිත්‍රපට

Dawn of the Dead

1978 චිත්‍රපට

Pretty Baby

1978 චිත්‍රපට

Jaws 2

1978 චිත්‍රපට

The Lord of the Rings

1978 චිත්‍රපට

Day of the Woman

1978 චිත්‍රපට

The Deer Hunter

1978 චිත්‍රපට

An Audience with...

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

SOKO 5113

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Dallas

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

All Creatures Great and Small

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Taxi

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Vega$

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

BBC Television Shakespeare

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Kennedy Center Honors

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Battlestar Galactica

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Grange Hill

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Blake's 7

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Fantasy Island

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The South Bank Show

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Unfettered Shogun

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

WKRP in Cincinnati

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Paper Chase

1978 රූපවාහිනී වැඩසටහන්