ජනප්රිය සිට Iran, Islamic Republic of

Holy Spider

2022 චිත්‍රපට

Taste of Cherry

1997 චිත්‍රපට

The Night

2021 චිත්‍රපට

Children of Heaven

1997 චිත්‍රපට

Tehran Taboo

2017 චිත්‍රපට

Reading Lolita in Tehran

2023 චිත්‍රපට

Muhammad: The Messenger of God

2015 චිත්‍රපට

Through the Olive Trees

1994 චිත්‍රපට

Close-Up

1990 චිත්‍රපට

Where Is My Friend's House?

1987 චිත්‍රපට

Under the Shadow

2016 චිත්‍රපට

A Separation

2011 චිත්‍රපට

Law of Tehran

2019 චිත්‍රපට

A Hero

2021 චිත්‍රපට

The Salesman

2016 චිත්‍රපට

3 Faces

2018 චිත්‍රපට

Mehmooni

2022 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Sedato

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

You Only Go Around Once

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

FOFO: Passanger From Kamado

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The GodFather

2022 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Pedar Goardiula

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Scorpion in love

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

TNT

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Chidemaneh

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Mortal Wound

2021 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Prophet Joseph

2009 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Shahrzad

2015 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Mafia Nights Zodiac

2023 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Bitter Coffee

2010 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Aghazadeh

2020 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Dorehami

2016 රූපවාහිනී වැඩසටහන්