අවුරුදු 1985

Rambo: First Blood Part II

1985 චිත්‍රපට

Back to the Future

1985 චිත්‍රපට

Amazonia: The Catherine Miles Story

1985 චිත්‍රපට

Rocky IV

1985 චිත්‍රපට

Beautiful Teacher in Torture Hell

1985 චිත්‍රපට

The Goonies

1985 චිත්‍රපට

Teen Wolf

1985 චිත්‍රපට

Clue

1985 චිත්‍රපට

Beautiful Sisters: Strip!

1985 චිත්‍රපට

Miranda

1985 චිත්‍රපට

Commando

1985 චිත්‍රපට

Weird Science

1985 චිත්‍රපට

The Breakfast Club

1985 චිත්‍රපට

Daughters of Eve

1985 චිත්‍රපට

Fright Night

1985 චිත්‍රපට

EastEnders

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Equalizer

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Amazing Stories

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The New Alfred Hitchcock Presents

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

MacGyver

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Neighbours

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Golden Girls

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Howards' Way

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Twilight Zone

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

North and South

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Ray Bradbury Theater

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Spenser: For Hire

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

ThunderCats

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Disney's Adventures of the Gummi Bears

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

Tall Tales & Legends

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්

The Colbys

1985 රූපවාහිනී වැඩසටහන්